Din guide till en datadriven Employer Branding-strategi – 5 steg som tar dig från start till mål

Grafik av ett hjul med 5 delar numrerade 1-5. Emojis av förstoringsglas, bärbar dator, chattbubbla, megafon och glödlampa.
April 19, 2023
INNEHÅLL

Att vara en attraktiv arbetsgivare på dagens konkurrensutsatta arbetsmarknad är avgörande för att attrahera och behålla toppkandidater. Employer Branding ger er möjligheten att påverka hur ni uppfattas av era anställda och de toppkandidater ni vill nå. Genom att arbeta enligt en datadriven Employer Branding-strategi kan ni säkerställa att ert företag är top-of-mind hos er kandidatmålgrupp. Här är vår guide till datadriven Employer Branding, som innehåller fem enkla steg för att hjälpa er att komma igång.

Innehåll:

 • Steg 1:  Få koll på nuläget - undersök, identifiera behov och sätt mätbara mål
 • Steg 2: Skapa ert Employee Value Proposition
 • Steg 3: Utvärdera och be om feedback
 • Steg 4: Dags att nå ut
 • Steg 5: Vilka insikter har vi fått och vad är nästa steg?
Ett infografiskt hjul som visar de fem stegen för datadriven Employer Branding – Steg 1. Målsättning, nulägesanalys & research, Steg 2. Utveckling av ert EVP, Steg 3. Utvärdering & Feedback, Steg 4. Lansering, aktivering & annonsering, Steg 5. Rapportering & Insikter

Steg 1: Få koll på nuläget - undersök, identifiera behov och sätt mätbara mål

Första steget för att skapa en stark grund för er datadrivna Employer Branding-strategi är att undersöka och definiera var ni står idag genom en nulägesanalys. Det innebär att ni behöver ta reda på era företagsmål, era utmaningar, er kandidatmålgrupp och vad era konkurrenter gör.

Att göra:

 • Undersök tillväxtplaner och företagsmål: Ta reda på vilka era främsta företagsmål är de kommande åren. Vill ni exempelvis expandera till nya marknader, öka omsättningen eller fokusera på att driva innovation?
 • Identifiera era utmaningar: Vilka svårigheter har ni idag när det kommer till att attrahera, rekrytera och behålla kompetens? Exempelvis har ni en hög kostnad per rekrytering, ett lågt antal relevanta ansökningar eller långa rekryteringsprocesser.
 • Definiera tydliga mål: Vad vill ni uppnå genom att arbeta med datadriven Employer Branding? Vill ni förbättra, förstärka eller förändra ert Employer Brand?
 • Samla in underlag: Utför exempelvis djupintervjuer med medarbetare – möjligen inom målgruppen ni vill nå om ni redan har den på plats. Skicka ut medarbetarenkäten för att effektivt få in en större mängd data.
 • Utför en konkurrentanalys: Ta reda på vad era största konkurrenter erbjuder och hur ni kan positionera er för att säkerställa att toppkandidaterna lockas av just ert erbjudande.
 • Undersök er målgrupp: Ta reda på var de befinner sig, både online och offline, för att identifiera hur ni lättast når ut och kommunicerar med er målgrupp.
 • Ta reda på nyckeltal: Kopplade till era mål, finns det några nyckeltal som kan vara bra att mäta under projektets gång? Exempelvis genomsnittlig kostnad per rekrytering, genomsnittligt antal ansökningar per rekrytering eller genomsnittlig time-to-fill.

Frågor att besvara:

 • Vilka är våra största utmaningar i dagsläget kopplade till att attrahera, rekrytera och behålla kompetens?
 • Vad blir följdeffekterna av att vi inte lyckas tillsätta en rekrytering?
 • Hur jobbar vi just nu med att attrahera, rekrytera och behålla kompetens?
 • Vad vill vi uppnå genom att arbeta med datadriven Employer Branding?
 • Vad gör oss till en unik och attraktiv arbetsgivare?
 • Vilka är våra största konkurrenter som rekryterar inom samma målgrupp?
 • Vad erbjuder våra konkurrenter?
 • Vilka är det vi ska nå med vårt Employer Brand?
 • Vart befinner sig vår kandidatmålgrupp och hur kan vi nå dem på bästa sätt?
 • Vilka sociala medier använder de framförallt?
 • Finns det andra kanaler vi kan nyttja för att kommunicera? Vad lockar vår målgrupp?
 • Finns det något särskilt de eftertraktar när det kommer till en arbetsgivare?

Steg 2: Skapa ert Employee Value Proposition

Baserat på insikter och data från steg 1 är det nu dags att börja bygga ert unika erbjudande till er kandidatmålgrupp. Detta blir ert Employee Value Proposition som förkortas EVP – alltså det unika värdeerbjudandet ni erbjuder era nuvarande medarbetare och potentiella kandidater ute på marknaden. Ert EVP kan ses som kärnan i ert Employer Branding-arbete. Genom att tydligt definiera ert värdeerbjudande kan ni lättare skapa en Employer Branding-strategi som verkligen representerar er som arbetsgivare och tar er närmare målen ni definierade i steg 1.

"Att ha ett färdigt EVP är inte ett krav för att påbörja ert Employer Branding-arbete. Genom att komma igång och testa vad som fungerar mot er målgrupp kan ni bygga ert EVP utifrån insikterna från den externa kommunikationen.” Elin Blomgren, Specialist inom Employer Branding och jobbannonsering på We Select.

Att göra:

 • Definiera ert EVP: Baserat på den information ni samlat på er i steg 1 kan ni nu ta fram ett tydligt och attraktivt EVP som berättar för kandidater vad ni erbjuder som anställd hos er. Ett EVP består ofta av 5 nyckeldelar som definierar ert erbjudande: kompensation, förmåner, utvecklingsmöjligheter, arbetsmiljö och kultur. Det kan även innehålla andra unika faktorer som särskiljer er som arbetsgivare.
 • Kommunikationsmaterial: Paketera ert EVP i form av olika budskap ni vill nå ut med internt och externt. Utifrån dessa budskap kan ni sedan ta fram marknadsföringsmaterial som kan användas när ni aktiverar ert Employer Brand i steg 4.  
 • Skapa en karriärsida: Om ni inte redan har en central plats där potentiella kandidater kan ta del av information om er som arbetsplats och ansöka till era lediga tjänster är detta ett perfekt tillfälle att skapa det. På er karriärsida kan ni exempelvis lyfta upp delar ur ert EVP och låta medarbetare berätta hur det är att jobba hos er. Framförallt gör ni det lätt att hitta och ansöka till era lediga tjänster eller skicka in en spontanansökan.
 • Se till att ni syns där målgruppen är: I steg 1 identifierade ni var er målgrupp befinner sig – online och offline – nu kan ni säkerställa att även ni finns där. Exempelvis genom att skapa konton på sociala medier som Facebook, Instagram & LinkedIn eller anmäla er till relevanta mässor och event.

Frågor att besvara:

 • Vilka faktorer anser vår målgrupp är viktiga när de väljer en arbetsgivare?
 • Vilka unika faktorer kan vi erbjuda för att attrahera och rekrytera topptalanger?
 • Vilka budskap vill vi testa först?
 • Hur kan vi på ett effektivt och tydligt sätt kommunicera ut vårt EVP?
 • Vilka av de kanalerna vi identifierade i steg 1 kan vi använda för att nå vår målgrupp med vårt EVP?
 • Saknar vi några kommunikationskanaler vi behöver befinna oss på?
 • Hur kan vi se till att vårt EVP knyter an till våra företagsmål?

Steg 3: Utvärdera och be om feedback

Det tredje steget i en datadriven Employer Branding-strategi är att utvärdera ert framtagna erbjudande och be om feedback från medarbetare, kandidater och andra beslutsfattare. Detta för att få en bra insikt kring hur väl ert EVP och Employer Brand reflekterar er arbetsplats. I detta steg är det viktigt att definiera vilka nyckeltal ni vill använda för att mäta ert Employer Branding-arbete genom att kika tillbaka på de mål ni tog fram i steg 1.

Att göra

 • Sätt upp mått och spårning: Säkerställ att ni kan följa upp på de nyckeltal och mål ni vill mäta för att kunna utvärdera resultatet av ert Employer Branding-initiativ.
 • Samla in feedback: Utför nya medarbetarintervjuer och skicka ut enkäter där fokus är att utvärdera ert EVP och de budskap ni tagit fram i steg 2. På så sätt kan ni säkerställa att det ni kommunicerar ut är väl förankrat i organisationen.
 • Analysera och applicera: Baserat på de insikter ni får kan ni identifiera trender och mönster som kanske tyder på förbättringsmöjligheter. Detta är ett utmärkt tillfälle att förfina ert erbjudande och säkerställa att det är träffsäkert och attraktivt.

Frågor att besvara:

 • Vad bör vi mäta när det kommer till måluppfyllnad?
 • Hur kan vi samla in och analysera den datan vi kommer att få in under arbetets gång?
 • Har vi det vi behöver för att kunna följa de nyckeltal vi vill rapportera på?
 • Är vår strategi i linje med de mål vi vill uppnå?
 • Är våra budskap tydligt förankrade i vårt EVP?
 • Ser vi några trender eller mönster i den feedback vi får?
 • Hur kan vi använda den feedback vi får för att förbättra vår Employer Branding-strategi?

Steg 4: Dags att nå ut

Nu är det dags att börja ta plats ute på kandidatmarknaden – i steg 4 ligger allt fokus på att lansera och aktivera ert EVP. Detta gör ni genom att exempelvis lansera sociala medie-kampanjer och andra aktiviteter som lyfter fram ert kandidaterbjudande till er målgrupp. I och med den ökande konkurrensen om toppkandidaterna har just detta steg blivit allt mer avgörande för ett lyckat Employer Branding-arbete. Detta för att skapa en närvaro även hos toppkandidater som inte aktivt söker jobb.

“Vi ser ofta att det är i detta steget, när Employer Branding-strategin ska gå från plan till utförande som många företag bromsar in. Ofta beror det på osäkerheten kring frågor som: kommer vi nå de kandidater vi vill med vårt budskap? Har vi valt rätt kanaler? För att säkerställa att deras externa Employer Branding-satsningar når rätt målgrupp är det många som tar hjälp av oss i detta steg. Vilket även frigör tid för dem att stärka deras interna Employer Brand.” – Amy Dyvelcrona, Specialist inom Employer Branding och jobbannonsering på We Select.

Att göra:

 • Riktad annonsering: Skapa riktade kampanjer som gör att ni når rätt målgrupp med era framtagna budskap. Nyttja de olika kanalerna ni bestämt – exempelvis sociala medier, jobbsajter och mässor för att sprida ert budskap.
 • Skapa attraktivt annonsmaterial: För att särskilja er och skapa igenkännande är det viktigt att fokusera på engagerande och attraktivt annonsmaterial. Video är ett utmärkt format för att snabbt fånga mottagarens intresse och informera om er arbetsplats. Fokusera på att verkligen särskilja de budskap ni annonserar ut för att lätt kunna identifiera vad som attraherade er målgrupp mest.
 • Dra nytta av era medarbetare: Genom att även arbeta med Employee Branding kan ni ta hjälp av era medarbetare för att sprida ert budskap i sina egna nätverk. Era medarbetare är era största ambassadörer, ni kan även lyfta dem i ert Employer Branding-material för att skapa en autentisk bild av er som arbetsgivare.

Frågor att besvara:

 • På vilka kanaler ska vi skapa kampanjer för att nå ut till vår målgrupp?
 • Hur kan vi särskilja de budskap vi vill nå ut med?
 • Vilken eller vilka målgrupper ska vi rikta oss till?
 • Hur kan vi även aktivera vårt interna Employer Brand?
 • Hur kan vi aktivera våra medarbetare för att skapa varumärkesambassadörer som förstärker budskapet vi vill nå ut med?

Steg 5: Vilka insikter har vi fått och vad är nästa steg?

Nu är vi live! Efter att ni lanserat ert EVP och distribuerat ert framtagna kandidaterbjudande till potentiella toppkandidater inom er valda målgrupp är det dags att börja samla in insikter. Utifrån rapporter och den data får från annonseringen kan ni utvärdera vilket resultat ni uppnått kopplat till de nyckeltal och mål ni definierat. Detta blir sedan underlaget som informerar er om vilka förändringar ni måste göra vid nästa iteration.

Att göra:

 • Skapa rapporter: Sätt upp rapporter som regelbundet ger er insikter kopplade till nyckeltalen ni vill mäta.
 • Analysera utfallet: Sammanställ den data ni fått in och kika tillbaka på de nyckeltal ni valde. Kan ni se förändringar i exempelvis genomsnittlig kostnad per rekrytering, genomsnittligt antal ansökningar per rekrytering eller genomsnittlig time-to-fill.
 • Iterera, iterera, iterera: Det viktigaste steget i en datadriven Employer Branding-strategi är att börja om igen. Vi rekommenderar att arbeta i cykler om 3 månader för att hinna samla in tillräckligt med dataunderlag för att dra välgrundade slutsatser. Genom att lära er från insikter och data kan ni hela tiden arbeta för att förbättra och förändra er strategi, vilket tar er närmare era långsiktiga mål.

Frågor att besvara:

 • Vilka slutsatser kan vi dra från resultatet av vårt Employer Branding-arbete kopplat till de mål och nyckeltal vi definierade i början av processen?
 • Ser vi några trender eller mönster i utfallet av våra kampanjer och initiativ som vi kan använda för att göra förändringar och förbättringar?
 • Hur kan vi löpande fortsätta arbeta enligt de 5 stegen i Employer Branding-processen?
Datadriven & iterativ Employer Branding. En cirkulär modell i som visar tre cykler i tre månader.

Datadriven Employer Branding-strategi – grunden för ett proaktivt rekryteringsarbete

Att arbeta enligt en data-driven Employer Branding-strategi är alltså avgörande för att ni effektivt ska kunna attrahera, rekrytera och behålla topptalangerna på kandidatmarknaden. Genom att följa dessa 5 steg – att definiera era mål och utmaningar, ta fram ett attraktivt kandidaterbjudande, förankra er strategi internt, nå ut till rätt målgrupp på rätt kanal och samla in insikter –  har ni allt som krävs för att skapa en genomtänkt Employer Branding-strategi.

Datadriven Employer Branding är en löpande och iterativ process som kräver analysering och förbättring. Genom att utvärdera vad som lockar er målgrupp och optimera era kampanjer löpande skapar ni en proaktiv rekryteringsstrategi som bygger på verklig data och insikter. Är ni redo att komma igång med Employer Branding? Boka gratis rådgivning med en av våra Employer Branding-specialister idag!

Fler blogginlägg

 En leende kvinna med texten ”Employer Branding”, och en person med en smartphone med texten ”Rekryteringsmarknadsföring".
Läs mer
December 27, 2023
Diagram med en pil som pekar uppåt. Bild av en man som sitter i en soffa och arbetar på en bärbar dator i bakgrunden.
Läs mer
December 13, 2023
Pilar numrerade 1-5 pekar nedåt. Människor som arbetar på ett kontor i bakgrunden.
Läs mer
December 11, 2023

Boka gratis rådgivning

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig och ditt företag att attrahera och rekrytera rätt kandidater - snabbt, smart & enkelt? Boka en kostnadsfri rådgivning med en av våra specialister inom jobbannonsering, rekrytering, Employer Branding & rekryteringsverktyg.

Tack! 🎉
Ditt meddelande har skickats.