March 8, 2024

Vad är Employer Branding? Varför är det viktigt?

Definitionen av verbet "Quiet Quitting" är ett förhållningssätt till sitt arbete där den anställde väljer att inte ta sig an mer arbetsuppgifter än de som ingår i arbetsbeskrivningen.
Amy Dyvelcrona
Talent Attraction Specialist

Vad är ett Employer Brand?

Ert Employer Brand, på svenska kallat Arbetsgivarvarumärke, är hur ni uppfattas som arbetsgivare bland potentiella kandidater, befintliga medarbetare och tidigare anställda. Ett starkt Employer Brand ger i genomsnitt fler relevanta ansökningar, snabbare rekryteringar, sänkta rekryteringskostnader och lägre personalomsättning. Ett svagt Employer Brand kan däremot göra det svårt att tillsätta lediga tjänster – något som ofta bidrar till ökad arbetsbelastning för den befintliga personalen, att man får säga nej till uppdrag eller att planerad expansion uteblir.

En infografisk bild som beskriver Vad är ett Employer Brand. En cirkel som är uppdelad i fyra, i mitten är rubriken "Ert Employer Brand är hur ni uppfattas som arbetsgivare av:" runt om i cirkeln är kategorierna: Potentiella kunder, potentiella kandidater, tidigare medarbetare och befintliga medarbetare.

Vad är Employer Branding?

Men vad betyder egentligen Employer Branding? Och varför är det så viktigt? Employer Branding betyder att ni aktivt jobbar för att uppfattas som en attraktiv arbetsgivare bland potentiella kandidater, befintliga medarbetare och tidigare anställda. 

Skillnaden på ett Employer Brand och Employer Branding är alltså att ett Employer Brand är hur ni uppfattas som arbetsgivare medan Employer Branding är hur ni jobbar för att påverka uppfattningen om er som arbetsgivare. Genom att jobba smart och strategiskt med Employer Branding kan ni dessutom förstärka, förbättra eller förändra uppfattningen om er som arbetsgivare.

“Jag brukar tänka på det som en Employer Branding-maskin, där Employer Branding är maskinen, ert EVP är det material ni matar in i maskinen och ert Employer Brand är slutprodukten. Desto bättre EVP ni matar in i Employer Branding-maskinen, desto starkare Employer Brand kommer ni att få.” - Amy Dyvelcrona, Specialist inom Employer Branding och jobbannonsering på We Select.

En infografisk bild med rubriken: Vad är Employer Branding? Som beskriver hur Employer Branding-maskinen fungerar. från toppen matas EVP (Employer Value proposition) - Ert erbjudande till kandidater in. Inne i maskinen står Employer Branding – Hur ni aktivt jobbar för att förstärka, förbättra eller förändra uppfattningen om er som arbetsgivare. Ut ur maskinen kommer då Employer Brand – Hur ni uppfattas som arbetsgivare.

Exempel på Employer Branding-aktiviteter:

 • Att skapa riktade sociala medier-annonser om att jobba hos er
 • Att skapa en attraktiv och engagerande karriärsida
 • Att delta på rekryteringevent och karriärmässor
 • Att genomföra teamaktiviter eller företagsaktiviteter
 • Att genomföra medarbetarundersökningar eller djupintervjuer
 • Att erbjuda konkurrenskraftig lön, tjänstepension eller provision
 • Att erbjuda ledarskapsutbildningar
 • Att utveckla en tydlig karriärutvecklingsmodell
 • Att bygga nätverk med skolor och organisationer
 • Att jobba med utomhusreklam
 • Att jobba med radio- eller podcastreklam
 • Att erbjuda unika förmåner
 • Att erbjuda möjlighet att kunna jobba på plats, hybrid-remote eller remote
 • Att erbjuda möjlighet att kunna styra hur mycket man jobbar (Ex. erbjuda 4 dagars arbetsvecka eller kortare arbetsdagar)
 • Att erbjuda möjlighet att kunna styra när man jobbar
 • Att utveckla ett friskvårdsprogram
 • Att belöna prestationer och engagemang

Ett starkt Employer Brand ger i genomsnitt:

→ Fler ansökningar per ledigt jobb

→ Fler toppkandidater per ledigt jobb

→ Snabbare rekryteringsprocesser

→ Lägre personalomsättning

→ Lägre kostnad per rekrytering

→ Högre tillsättningsgrad

→ Långsiktiga matchningar

Ett svagt Employer Brand ger i genomsnitt:

→ Färre ansökningar per ledigt jobb

→ Färre toppkandidater per ledigt jobb

→ Svårt att tillsätta lediga tjänster

→ Hög personalomsättning

→ Högre rekryteringskostnader

→ Hög arbetsbelastning

→ Kortsiktiga matchningar

Vad är skillnaden på intern och extern Employer Branding?

När man jobbar med Employer Branding är det även vanligt att skilja på intern och extern Employer Branding. Intern Employer Branding innebär att man aktivt jobbar för att uppfattas som en attraktiv arbetsgivare bland den befintliga personalen. Extern Employer Branding betyder däremot att man jobbar för att uppfattas som en attraktiv arbetsgivare av potentiella kandidater, konsumenter, leverantörer eller liknande. 

“För att lyckas bygga ett starkt Employer Brand krävs en bra balans mellan intern och extern Employer Branding. Om ni exempelvis bara jobbar med extern Employer Branding finns det en risk att er befintliga personal känner sig förbisedd eller att den bild ni målar upp av er själva inte stämmer överens med hur det faktiskt är att jobba hos er. Om ni däremot bara jobbar med intern Employer Branding riskerar ni att begränsa er förmåga att nå ut till potentiella toppkandidater och att göra det svårt att tillsätta lediga tjänster.” - Amy Dyvelcrona, Specialist inom Employer Branding och jobbannonsering på We Select.

En grafisk illustrering som visar skillnaden mellan Intern vs. Extern Employer Branding. Till vänster en punktlista med exempel på Intern Employer Branding: Medarbetarundersökningar, konkurrenskraftig ersättning, utbildningsmöjlgiheter, karriärutvecklingsmöjligheter, företags- och teamaktiviteter, attraktiva och unika förmåner, flexibel arbetsplats. Till höger en punktlista med exempel på Extern Employer Branding: Sociala medier-annonsering, informativ karriärsida, alumnnätverk, rekryteringsevent, arbetsmarknadsmässor, radio och podcast, traditionella reklamkanaler.

Varför är Employer Branding viktigt?

Konkurrensen om de bästa kandidaterna, i kombination med den växande kompetensbristen, har idag gjort det svårare än någonsin att attrahera, rekrytera och behålla rätt personal. Problemet är så pass utbrett att 7 av 10 svenska företag upplever svårigheter med att rekrytera och att kompetensbristen utpekas som det största tillväxthindret. För att lyckas med era rekryteringar och kunna fortsätta växa är det alltså avgörande att ni upplevs som en attraktiv arbetsgivare – både bland befintliga medarbetare och potentiella kandidater. Undersökningar visar nämligen att hela 9 av 10 kandidater anser att ett företags rykte påverkar deras beslut när de söker jobb.

 • 3 av 10 kandidater letar aktivt nytt jobb (LinkedIn)
 • 7 av 10 kandidater letar inte aktivt nytt jobb (LinkedIn)
 • 7 av 10 företag upplever svårigheter med att rekrytera (Svenskt Näringsliv)
 • +50% fler ansökningar till företag som aktivt jobbar med Employer Branding (LinkedIn)
 • -50% lägre cost-per-hire (LinkedIn)
 • 1-2X snabbare rekryteringar (LinkedIn)

Hur vet man att man är i behov av Employer Branding?

Hur vet man att man är i behov av Employer Branding? Det finns tre tydliga tecken på att man kommer behöva jobba med Employer Branding:

1. Ni planerar att växa

Exempelvis kanske man vet att man har högt uppsatta tillväxtplaner de kommande åren och exempelvis kommer behöva anställa säljare.

2. Ni planerar en omställning

Exempelvis kanske man har identifierat att man kommer behöva göra en omställning som företag och fokusera mer på digitalisering. I detta fall kanske man då är i behov av att attrahera en ny kandidatmålgrupp.

3. Ni har identifierat utmaningar

Exempelvis kan detta vara att man får in få relevanta ansökningar till sina lediga tjänster, man misslyckas med sina rekryteringsförsök, rekryteringsprocesserna drar ut på tiden och man kanske måste använda sig av rekryteringsföretag för att lyckas. Detta kan även vara utmaningar kopplade till att behålla personal som att man har problem med hög personalomsättning.

Och det är precis här vi brukar rekommendera att man påbörjar sitt Employer Branding-arbete - genom att tydligt identifiera hur Employer Branding kan hjälpa företag att uppnå sina mål. 

Hur kommer man igång med Employer Branding?

Att komma igång med Employer Branding kan ibland upplevas som en stor och tidskrävande process, men genom att löpande jobba datadrivet och insiktsbaserat enligt en tydlig strategi kommer ni att kunna komma igång på nolltid:

1. Nulägesanalys, målsättning & research
2. Utveckling av ert EVP
3. Utvärdering & feedback
4. Lansering, aktivering & annonsering
5. Rapportering & insikter
6. Upprepa

Hur mäter man sitt Employer Branding-arbete?

För att ni ska kunna mäta effekten av ert Employer Branding-arbete är det viktigt att ni tydligt definierat syftet med ert Employer Branding-arbete. Är det främsta syftet med ert Employer Branding-arbete kopplat till er tillväxt, en framtida omställning eller specifika utmaningar? När ni sedan har en tydlig bild av syftet med ert arbete kommer ni enklare att kunna välja vilka nyckeltal som är relevanta att följa under arbetets gång. När ni har identifierat vilka nyckeltal ni kommer att kunna följa under processens gång är nästa steg att göra en nulägesanalys av de nyckeltal ni valt. Genom att göra en analys av ert nuläge kommer ni tydligt kunna påvisa effekten av ert arbete över tid.

Vanliga exempel på Employer Branding-nyckeltal:

 • Genomsnittlig kostnad per rekrytering per avdelning / Månad
 • Genomsnitt antal besökare på karriärsida / Månad
 • Genomsnittligt antal ansökningar per avdelning / Månad
 • Genomsnittligt antal relevanta ansökningar per avdelning / Månad
 • Genomsnittlig Time-to-fill / Månad
 • Antal jobbprenumeranter / Månad
 • Genomsnittlig % Tillsättningsgrad per avdelning / Kvartal
 • % Personalomsättning / Kvartal
 • % Quality of Hire / Kvartal

Nyckeltal som även är tillgängliga via We Select:

 • Er genomsnittliga kostnad per rekrytering per avdelning / Månad vs. Genomsnitt i branschen
 • Ert genomsnitt antal besökare på karriärsida / Månad vs. Genomsnitt i branschen
 • Ert genomsnittliga antal ansökningar per avdelning / Månad vs. Genomsnitt i branschen
 • Ert genomsnittliga antal relevanta ansökningar per avdelning / Månad vs. Genomsnitt i branschen
 • Er genomsnittliga Time-to-fill / Månad vs. Genomsnitt i branschen
 • Ert antal jobbprenumeranter / Månad vs. Genomsnitt i branschen
 • Er genomsnittliga % Tillsättningsgrad per avdelning / Kvartal vs. Genomsnitt i branschen
 • Er % Personalomsättning / Kvartal vs. Genomsnitt i branschen
 • % Quality of Hire / Kvartal vs. Genomsnitt i branschen

Boka gratis rådgivning

Nyfiken på hur vi kan hjälpa dig och ditt företag med Employer Branding, jobbannonsering, rekrytering eller rekryteringsverktyg? Boka en 30 min digital rådgivning med en av våra Talent Attraction-specialister - helt gratis.