Integritetspolicy

Uppdaterad: 2022-06-22

We Select respekterar och strävar efter att värna om personliga integritet och har som målsättning att skydda personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning. Denna Integritetspolicy gäller för dig som vill ansöka en tjänst som hanteras av We Select och beskriver hur We Select samlar in, använder och lagrar personuppgifter.

Genom att skicka in en ansökan samtycker du till att We Select behandlar dina personuppgifter i enlighet med denna Integritetspolicy.

Allmänt

We Select är personuppgiftsansvarig i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning. Dina personuppgifter behandlas i syfte att hantera och underlätta rekryteringar i vår verksamhet.

Insamling av personuppgifter

We Select ansvarar för behandlingen av de personuppgifter som du skickar in, eller för de personuppgifter som kommer oss tillhanda genom tredje part, t.ex. LinkedIn.

Personuppgifter

För att kunna skapa den bästa möjliga upplevelsen behöver vi kunna processa och lagra din data under och efter rekryteringsprocessen . De behandlade personuppgifterna delas även med We Selects kunder i rekryteringsprocessen.

Vi processar och lagrar följande data:

 • Namn
 • Födelsedatum
 • Kontaktinformation
 • Fotografi
 • Anteckningar efter samtal eller intervju
 • Anteckningar efter referenssamtal
 • Kandidatens LinkedIn-profil
 • Bakgrundskontroller som vi administrerar för kunds räkning
 • Testresultat
 • CV, personligt brev, betyg, utbildningsbevis, diplom, certifikat, emailkonversationer eller annat material som skickas till oss i samband med rekryteringsprocessen.

Varför behandlar vi dina uppgifter?

We Select behandlar endast personuppgifter som är nödvändiga för att kunna genomföra rekryteringsprocessen. 

Behandlingen av personuppgifter sker för följande ändamål samt med följande rättsliga grunder för behandlingen:

Ändamål med behandlingen

Rättslig grund

Identifiering av potentiella kandidater

Berättigat intresse

Inhämtade av utlåtande från referenser

Berättigat intresse

Försäljning av rekryteringstjänster

Berättigat intresse

Genomföra och utvärdera personlighet och kompetens

Berättigat intresse

Utföra och erbjuda tjänster i We Selects kandidatportal

Fullgörande av avtal, samtycke

Bokföringsskyldighet

Uppfylla rättslig förpliktelse

Presentera kandidater för kunder och övriga tjänster

Fullgörande av avtal, berättigat intresse

Besvara enskildas förfrågningar och krav

Berättigat intresse

Föra statistik för målgruppsoptimering

Berättigat intresse

Hantera eventuella tvister eller ärenden gällande påstådd diskriminering.

Rättslig förpliktelse

Samtycke

I samband med att en kandidat deltar i en rekryteringsprocess eller använder We Selects rekryteringstjänster inhämtar vi ett uttryckligt samtycke för det fall vi kommer att komma att behandla känsliga personuppgifter, s.k. särskilda kategorier av personuppgifter, som vi erhåller från en kandidat. Vi kommer endast att behandla sådan information i den utsträckning och så länge den är relevant för rekryteringsprocessen.

Lagring

De personuppgifter som samlas in lagras och behandlas inom EU/EES.

Hur länge behandlas personuppgifterna?

Så länge du inte skriftligen motsätter dig behandling av dina personuppgifter kommer personuppgifterna att lagras och behandlas av oss så länge vi anser det nödvändigt med hänsyn till ovan angivna ändamål. Observera att en arbetssökande kan vara intressant för framtida rekrytering och för detta ändamål kan vi lagra dina personuppgifter så länge de bedöms som intressanta för potentiella rekryteringar.

Vid upphörande av samtycke behåller vi dina uppgifter i två år från ditt senaste ansökningsdatum som bevisföring av en rättvis rekryteringsprocess i enlighet med Diskrimineringslagen. Därefter anonymiseras dina personuppgifter och all data som identifierar dig raderas.

Dina rättigheter

Som användare har du rätt att begära ut dina personuppgifter som behandlas av oss. Detta gör du genom att skriftligen underrätta oss, se kontaktuppgifter nedan. Du har rätt till att utan kostnad begära ut en kopia av de behandlade personuppgifter som tillhör dig. Du har även rätt att i vissa fall kräva radering eller begränsning i behandling av dina personuppgifter. 

Du har under vissa omständigheter rätt till överföring av dina personuppgifter (dataportabilitet), vilket innebär rätten att få ut dina personuppgifter och överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig, så länge detta inte negativt påverkar andras fri- och rättigheter.

Säkerhet

Vi prioriterar den personliga integriteten och arbetar därför aktivt för att dina personuppgifter behandlas med största försiktighet. Vi vidtar de åtgärder som rimligen kan krävas för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas säkert och i enlighet med denna integritetspolicy och GDPR. Överföring av information via internet och mobila nätverk, kan dock aldrig ske helt riskfritt, varför all överföring sker på egen risk. Det är viktigt att du också tar ansvar för att säkerställa att dina uppgifter skyddas. Det åligger dig att tillse att dina inloggningsuppgifter hålls hemliga.

Överföring av personuppgifter till tredje parter

Vi kommer inte sälja eller överföra dina personuppgifter till tredje part. We Select kan i vissa fall lämna ut personuppgifter till tredje parter såsom anges nedan. När personuppgifter lämnas ut till dessa tredje parter vidtar We Select rimliga åtgärder för att säkerställa att personuppgifterna lämnas ut på ett säkert och juridiskt korrekt sätt.

 • We Selects kunder: De personuppgifter som We Select behandlar avseende en kandidat kan komma att överföras till We Selects rekryteringskunder. We Select kan därtill komma att visa, men inte överföra eller lämna ut, personuppgifter för potentiella eller befintliga kunder som We Select bedömer relevanta med hänsyn till kandidatens yrkeskompetens.
 • Testleverantörer: We Select kan komma att överföra eller lämna ut personuppgifter till leverantörer av personlighets- och kompetenstester som sker inom ramen för en rekryteringsprocess. Överföringen eller utlämningen sker för att personlighets- och kompetenstester ska kunna genomföras hos mottagaren av personuppgifterna.  
 • Bakgrundskontrolls- och kreditupplysningsleverantörer: Med anledning av specifika krav i vissa processer kan We Select komma att behöva utföra bakgrundskontroll och/eller kreditkontroll på kandidater.
 • Myndigheter: We Select kommer i vissa fall att behöva lämna information till myndigheter om vi är skyldiga att göra så enligt lag.
 • Referenser: När vi tar kontakt med referenser kan vi komma att lämna ut personuppgifter, exempelvis i syfte att referensen ska ha möjlighet att identifiera vem den ska lämna omdöme om.
 • Underleverantörer: We Select kan komma att lämna ut personuppgifter till vissa underleverantörer i syfte att de ska kunna utföra tjänster för oss i egenskap av deras roll som personuppgiftsbiträden och underbiträden i enlighet med våra instruktioner. 

Vi överför endast dina personuppgifter till tredje part som vi har sekretessförbindelse  och personuppgiftsbiträdesavtal med.

Aggregerad data

Vi kan komma att aggregera dina personuppgifter. Aggregerad data innehåller inte längre någon information som kan härledas till en viss individ och utgör därmed inte längre personuppgifter. Därefter kan vi komma attdela aggregerad information (icke identifierbara personuppgifter) till tredje part. Den aggregerade informationen har i ett sådant fall sammanställts och kan exempelvis bestå av statistik över internettrafik eller det geografiska läget.

Ändringar i integritetspolicyn

We Select förbehåller sig rätten att revidera Integritetspolicyn. Om vi ändrar Integritetspolicyn kommer vi att underrätta dig om dessa förändringar i den mån detta krävs enligt gällande lagstiftning.

Kontakt

För frågor, ytterligare information om vår hantering av personuppgifter eller för att kontakta oss i andra frågor, använd följande kontaktuppgifter: Var vänlig notera att kontaktinformationen nedan finns till för frågor angående vår hantering av personuppgifter, inte för att ta emot ansökningar.

The We Select Company AB

Organisationsnummer: 556841-1671

Adress: Jakobsbergsgatan 24, 111 44 Stockholm

Telefonnummer: 08-664 20 20

E-post: support@weselect.com