Senast uppdaterad: 29 november 2022

We Selects allmänna villkor

Allmänt

Information om We Select

Dessa allmänna villkor ("Villkoren") gäller för alla tjänster som The We Select Company AB (org.nr 556841-1671) ("We Select", "vi", "vår" eller "oss") tillhandahåller våra kunder ("du", "ni").

Kontaktuppgifter

Du kan kontakta oss genom att använda någon av kontaktuppgifterna nedan: support@weselect.com eller 08-664 20 20

Godkännande av villkoren

Genom att använda Tjänsten godkänner du Villkoren. Om du inte godkänner Villkoren, kan du inte använda Tjänsten.

Definitioner

"Funktioner" avser Hemsidan och Tjänsten tillsammans.

"Hemsidan" avser vår hemsida (https://weselect.com) rörande Tjänsten.

"Kontaktuppgifter" avser uppgifterna angivna i introduktionsavsnittet ovan.

"Integritetspolicy" avser vår integritetspolicy (https://www.weselect.com/legal/privacy-policy) som beskriver hur vi behandlar personuppgifter.

"Tjänsten" avser de tjänster som beskrivs under avsnittet "Tjänsten" nedan och som tillgängliggjorts via Hemsidan, tillsammans med tillhörande produkter, utrustning, tjänster och information som vi tillhandahåller till dig.

"Tredjepartsapplikationer" avser online webbaserade applikationer och offline-mjukvaruprodukter eller tjänster som a) tillhandahålls av tredje part, b) samverkar med oss, och c) kan vara antingen separata eller integrerade med oss och huruvida sådana anges av oss som tredjepartsapplikationer eller inte.

Tjänsten

Beskrivning av tjänsten

Vi tillhandahåller en tjänst för attrahera och rekrytera kandidater genom smart marknadsföring ("Tjänsten"). Mer information om Tjänsten finns på Hemsidan.

Beställning av tjänsten

Tjänsten beställs i enlighet med instruktionerna på Hemsidan.

Om du beställer Tjänsten genom våra Kontaktuppgifter skickar vi en orderbekräftelse som innehåller dessa Villkor. När du har accepterat vår bekräftelse (inklusive Villkoren) har du ingått ett avtal med oss.

Leverans av tjänsten

Under beställningsprocessen kommer vi att meddela dig när och var vi kommer att tillhandahålla Tjänsten till dig, inklusive eventuella produkter och digitalt material kopplade till det.

Dina skyldigheter

Kunder

Vi erbjuder Tjänsten till företag och andra juridiska personer. Du intygar härmed att du har befogenhet att ingå dessa Villkor och att använda samtliga Funktioner för den juridiska personens räkning.

Dessa Villkor utgör det fullständiga avtalet mellan oss kopplat till Tjänsten. Du intygar att personer (t.ex. anställda och representanter) som använder Tjänsten har läst och förstått Villkoren. Du är alltid ansvarig för all användning av Tjänsten enligt dessa Villkor.

Användning av funktionerna

När du använder Funktionerna måste du alltid följa gällande lagstiftning, förordningar och myndighetsföreskrifter. Framför allt får du inte använda Hemsidan på annat sätt än genom de gränssnitt som tillhandahålls av oss och som uttryckligen tillåts enligt Villkoren. Du får inte heller använda Funktionerna på något sätt som strider mot våra, eller någon tredje parts, rättigheter eller berättigade intressen. Du åtar dig att följa samtliga instruktioner och rekommendationer som du från tid till annan får av oss.

Du samtycker även till att inte:
  • Förtala, missbruka, trakassera, hota eller på annat sätt kränka tredje parts eller våra lagliga rättigheter;
  • Publicera, eller på något annat sätt uttrycka, material eller information som är olämpligt, ärekränkande, kränkande, obscent, pornografiskt, rasistiskt, terroristiskt, politiskt inkorrekt, otillbörligt eller olagligt;
  • Bidra till förstöring genom aktiviteter som spridning av virus, skräppost eller annan aktivitet som kan skada oss, Hemsidan på något sätt;
  • Övervaka Tjänstens tillgänglighet, prestanda eller funktionalitet för något konkurrerande syfte, t.ex. att du samtycker till att inte få åtkomst till Tjänsten i syfte att utveckla en konkurrerande produkt eller tjänst eller kopiera Tjänstens funktioner eller användargränssnitt; eller
  • Bedriva vidareförsäljning eller på något sätt dela resultat som genererats på Hemsidan eller använda Tjänsten för att skapa en konkurrerande tjänst eller produkt.
Vi kan komma att tillfälligt begränsa åtkomsten till Funktionerna för att:
  • Åtgärda tekniska problem eller göra mindre tekniska uppdateringar; eller
  • Uppdatera ändringar av Funktionerna för att uppfylla ändringar i tillämpliga lagar och myndighetskrav.  

Om vi behöver begränsa åtkomsten till Tjänsterna kommer vi att kontakta dig på förhand. Detta gäller dock inte vid problem som är brådskande eller vid en nödsituation.

Eget innehåll

Vi kan erbjuda dig funktioner för att ladda upp och lagra filer och annan information som du tillhandahåller eller skapar ("Innehåll"). Du är ansvarig för all distribution och andra åtgärder utförda av dig.

Genom att ladda upp Innehåll till Hemsidan, intygar du att du a) har nödvändiga rättigheter till de uppladdade Innehållet eller b) har tillstånd att använda Innehållet på ett sådant sätt att Innehållet eller ditt användande av Innehållet inte strider mot tillämplig lagstiftning. Vi kommer inte att kontrollera om Innehållet har laddats upp eller distribuerats genom Hemsidan på ett sätt som är förenligt med lag.

Genom att lägga upp Innehåll, är du medveten om att sådant Innehåll kan bli tillgängligt för andra. Vi är inte ansvariga för förlust av något Innehåll och vi rekommenderar dig att alltid skapa en säkerhetskopia. Vi tar inte ansvar för riktigheten i det Innehåll som du har lagt upp eller skapat.

Pris & betalning


Prisuppgifter

Du ska betala alla tillämpliga avgifter på det sätt som beskrivs på Hemsidan för den Tjänst som du har valt. Priserna för Tjänsten anges på Hemsidan och inkluderar specificerade leveranskostnader, mervärdesskatt eller andra avgifter och skatter. Priset för Tjänsten är det som anges på beställningssidan när du gör din beställning.

Vi har rätt att ändra priserna för Tjänsten. Om vi ändrar priserna kommer vi att meddela dig om detta i förväg. Genom att fortsätta att använda Tjänsten efter att prisändringen träder i kraft är du bunden av de nya priserna. Om du har erbjudits Tjänsten för en viss period och ett visst pris, kommer priset att gälla under den överenskomna tiden.

Betalningsuppgifter

Du kan betala för Tjänsten på de sätt som anges nedan.

Vi erbjuder betalning genom:

  • Faktura

Vi kan fakturera dig för Tjänsten i förväg eller i efterskott, med den frekvens som överenskommit för den avtalade perioden. Du godkänner att vi skickar elektroniska fakturor till den e-postadress som du angett när du gjorde din beställning av Tjänsten. Du är skyldig att hålla alla betalningsuppgifter korrekta och uppdaterade.

Vi har rätt att utföra en kreditkontroll när det behövs för att kunna erbjuda dig en kredit.

Du åtar dig att betala inom den angivna tiden för den betalningsmetod som du valt.  En försenad betalning kan medföra förseningsavgifter och ränta.

Återbetalning

Om inget annat anges i dessa Villkor har du inte rätt till återbetalning eller värdecheckar på grund av att du är missnöjd med Tjänsten och/eller Funktionerna.

Vårt ansvar


Ansvar

Vårt ansvar begränsas enligt följande:

  • vi är inte ansvariga gentemot dig, vare sig det gäller avtal, skada (inklusive försumlighet), brott mot lagstadgad förpliktelse eller i övrigt, för utebliven vinst, indirekt skada eller följdskada som uppstår under eller i samband med ett avtal mellan oss; och
  • vårt totala ansvar gentemot dig för alla andra förluster som uppstår under eller i samband med ett avtal mellan oss, vare sig det gäller avtal, skada (inklusive försumlighet), brott mot lagstadgad förpliktelse eller i övrigt, ska begränsas till det totala belopp som du har betalat för Tjänsten enligt gällande beställning/avtal.

Hävning

Vi ansvarar endast för skador som meddelas skriftligen senast tre (3) månader efter att du upptäcker eller borde ha upptäckt skadan, dock senast sex (6) månader från det att skadan inträffade.

Fel och dröjsmål utanför vår kontroll (force majeure)

Vi ansvarar inte för dröjsmål och fel utanför vår kontroll. Om våra leverantörer hamnar i dröjsmål på grund av en händelse utanför vår kontroll, kommer vi att meddela dig om detta så snart som möjligt och vidta åtgärder för att minimera skadan av dröjsmålet. Om vi har uppfyllt detta ansvarar vi inte för fel och dröjsmål orsakade av händelsen, men om det finns risk för att ett väsentligt fel eller dröjsmål uppstår kan du kontakta oss för att avsluta avtalet och få en återbetalning för den del av Tjänsten som du har betalat för men inte fått.  

Sekretess

Under avtalstiden och i tiden därefter åtar sig parterna att inte avslöja någon tredje parts information om dessa Villkor eller någon annan information som parterna har tagit del av som ett resultat av dessa Villkor, vare sig det är skriftligt eller muntligt och oavsett form ("Konfidentiell Information").

Parterna är överens om att Konfidentiell Information endast får användas för att fullgöra skyldigheterna enligt dessa Villkor och inte för något annat syfte. Den mottagande parten går även med på att iaktta och få sina styrelseledamöter, anställda, underleverantörer eller andra mellanhänder att iaktta samma grad av försiktighet (men inte mindre än rimlig försiktighet) för att undvika röjande eller användning av Konfidentiell Information.

Detta sekretessåtagande gäller inte Konfidentiell Information som är allmänt känd (på annat sätt än genom brott mot dessa Villkor eller någon annan sekretessförbindelse).

Varje part åtar sig att säkerställa att all information som lämnas ut eller röjs under detta avsnitt, i den mån det är möjligt, ska hanteras på ett säkert sätt av mottagaren. Denna sekretessförbindelse gäller tre (3) år efter uppsägningen av dessa Villkor.

Ändringar & tillägg

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra Villkoren. Vi kommer att meddela dig via e-post om sådana ändringar som inte är obetydliga och vilka kommer att påverka dig. Du är ansvarig för att hålla dig informerad om alla ändringar av Villkoren. Den senaste versionen av Villkoren kommer att finnas tillgänglig på Hemsidan. Ändringar av Villkoren träder i kraft den första arbetsdagen som följer dagen för publicering.

Alla nya funktioner och allt nytt innehåll som läggs till i Tjänsten, Hemsidan omfattas av vad som anges i Villkoren.

Klagomål & kundtjänst

Om du har några klagomål, vänligen kontakta vår support genom våra Kontaktuppgifter.

Personuppgifter

Du är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som vi behandlar för din räkning i samband med din användning av Tjänsten. Hur vi får behandla personuppgifterna i rollen som Personuppgiftsbiträde framgår av personuppgiftsbiträdesavtalet (bilaga) och som du ingår genom att godkänna dessa Villkor.

Mer information om hur vi behandlar personuppgifter finns i vår Integritetspolicy.

Materiella & immateriella rättigheter

Våra rättigheter

Hemsidan ägs och administreras av We Select. Alla upphovsrätter, varumärken, varunamn, loggor och andra immateriella eller industriella rättigheter som innehas eller används av oss samt de som är inkluderade i våra Funktioner (inklusive titlar, grafiska bilder, ikoner, skript, källkoder osv.) är vår egen, eller annan licensgivares, egendom och får inte återskapas, distribueras, säljas, användas, ändras, kopieras, begränsas eller användas (helt eller delvis) utan vårt skriftliga samtycke.

Licens

We Select ger dig en icke-exklusiv rättighet och licens att använda Hemsidan och Tjänsten för syftet att tillhandahålla Hemsidan och Tjänsten till dig. Vid upphörande av detta avtal upphör även denna rättighet och licens.

Respekt för vår egendom

Du får inte, oavsett ändamål, manipulera, försöka få obehörig åtkomst till, ändra, hacka, laga eller på annat sätt justera något av våra material, hårdvara, källkoder eller information.  

Respekt för våra immateriella rättigheter

Du accepterar att Tjänsten och annan information, inklusive alla tillhörande immateriella rättigheter, som tillhandahålls och tillgängliggörs av oss utgör vår exklusiva egendom. Du får inte på något sätt använda vår exklusiva egendom i något kommersiellt syfte eller för annat ändamål utan vårt skriftliga samtycke.  

Tillämplig lag & tvistelösning

Svensk lag ska tillämpas på dessa Villkor.

Tvister som uppstår i anledning av eller i samband med dessa Villkor ska slutligt avgöras genom skiljedomsförfarande administrerat av Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (SCC). Regler för Förenklat Skiljeförfarande ska tillämpas om inte SCC med beaktande av målets svårighetsgrad, tvisteföremålets värde och övriga omständigheter bestämmer att Skiljedomsregler ska tillämpas. I sistnämnda fall ska SCC också bestämma om skiljenämnden ska bestå av en eller tre skiljedomare. Skiljeförfarandets säte ska vara Stockholm och språket i förfarandet svenska. SCC ska utse alla skiljemän. Skiljeförfarandet ska hållas konfidentiellt.

Bolagsinformation

The We Select Company AB är registrerat i Sverige.

Registrerad adress: Gamla Brogatan 13, 11120 Stockholm

Organisationsnummer: 556841-1671

Momsregistreringsnummer: SE556841-167101